ViOlympic

Bài tập Rút gọn Phân số

Trang này cho phép bạn tự tạo các bài tập rút gọn phân số dùng để in ra giấy và luyện tập ở nhà, có thể in riêng trang bài tập hoặc trang đáp số để đối chiếu kết quả luyện tập.

Thiết lập

Mẫu số:(Mức độ khó)


Hiển thị Đáp số với câu hỏi đầu tiên

Đặt các dòng riêng biệt

  
    Cột & Hàng
   

  8 =
10
  4
5
  3 =
6
  1
2
  6 =
12
  1
2
  8 =
10
  4
5
  2 =
4
  1
2
  8 =
10
  4
5
  5 =
10
  1
2
  2 =
10
  1
5
  6 =
12
  1
2
  8 =
10
  4
5

------ Lưu ý: Thông tin bắt đầu từ dòng này sẽ không hiển thị trên trang bản để in của bạn --------

Tìm kiếm Bài Tập Toán

ViOlympic   |   Bài Tập Toán   |   Giải Toán Trên Mạng   |   Game Toán Học