Tên _______________________________
Ngày ___________________
(Bài tập Hình học lớp 6 # 0818869)
Diện tích hình tròn
Tìm diện tích hình tròn, làm tròn đáp số đến phần chục gần nhất và sử dụng giá trị số = 3.14.
Công thức tính chu vi và diện tích của hình tròn? Diện tích hình tròn (A) bằng pi nhân với bình phương bán kính (r) của đường tròn bao quanh: A = × r2 = × (d2/4)

1.  
FX
  =  13 in
2.  
HK
  =  17 ft
3.  
WD
  =  49 cm
4.  
JF
  =  18 mm
5.  
UV
  =  33 cm
6.  
KY
  =  14 mm
7.  
BY
  =  23 ft
8.  
RY
  =  22 in
9.  
JG
  =  2 cm
10.  
KR
  =  26 ft
11.  
RX
  =  24 mm
12.  
GM
  =  3 in
13.  
YX
  =  31 cm
14.  
HL
  =  37 mm

 

Hướng dẫn giải/ Đáp án 0818869
1.  
FX
  =  13 in


A  =   132.7 in2
2.  
HK
  =  17 ft


A  =   907.5 ft2
3.  
WD
  =  49 cm


A  =   7,539.1 cm2
4.  
JF
  =  18 mm


A  =   254.3 mm2
5.  
UV
  =  33 cm


A  =   854.9 cm2
6.  
KY
  =  14 mm


A  =   153.9 mm2
7.  
BY
  =  23 ft


A  =   1,661.1 ft2
8.  
RY
  =  22 in


A  =   1,519.8 in2
9.  
JG
  =  2 cm


A  =   12.6 cm2
10.  
KR
  =  26 ft


A  =   2,122.6 ft2
11.  
RX
  =  24 mm


A  =   452.2 mm2
12.  
GM
  =  3 in


A  =   7.1 in2
13.  
YX
  =  31 cm


A  =   3,017.5 cm2
14.  
HL
  =  37 mm


A  =   1,074.7 mm2Giải Toán Trên Mạng