Tên:____________________
Phép nhân phân số thập phân phần mười với số nguyên dương
"in miễn phí bài tập toán tại violympicx.vn"
Ngày:____________________

Nhân phân số thập phân phần 10 với số tự nhiên
1:
53
× 2 3/10

 
2:
4 7/10
× 59

 
3:
24
× 3

 
4:
67
× 1 8/10

 
5:
40
× 4 7/10

 
6:
31
× 6 5/10

 
7:
4 4/10
× 34

 
8:
82
× 5 5/10

 
9:
81
× 5 6/10

 
10:
54
× 6 3/10

 
11:
2 3/10
× 17

 
12:
46
× 5 4/10

 
13:
24
× 6 8/10

 
14:
63
× 3 6/10

 
15:
9
× 66

 
16:
35
× 8 8/10

 
17:
4 8/10
× 32

 
18:
27
× 1 5/10

 
19:
5 2/10
× 87

 
20:
93
× 4 2/10

 
21:
39
× 5 5/10

 
22:
8 9/10
× 91

 
23:
9 8/10
× 16

 
24:
3 9/10
× 70

 
25:
7 8/10
× 60